خرید کتاب تحمل تریبولوژی: اصول و کاربردها

[ad_1]

این کتاب با تمرکز بر نظریه و روش های طراحی تریبولوژیکی و آزمایش یاتاقان ها ، به طور سیستماتیک آخرین پیشرفت های کاربردها را در این زمینه مرور می کند. این طرح ها ، نظریه ها و روش های پیشرفته تریبولوژیکی را توصیف می کند و راهنمایی های فنی عملی برای سرمایه گذاری در طراحی و ساخت بلبرینگ را ارائه می دهد. نظریه ها ، روش ها و مثال های ارائه شده در این کتاب عمدتاً بر اساس تجربیات مهندسی عملی به دست آمده و تحقیقاتی است که نویسنده و تیم وی از سال 2000 انجام داده اند. این کتاب شامل مقالات علمی ، گزارشات فنی و ادبیات ثبت اختراع است و راهنمایی های ارزشمندی را برای مهندسان تحمل ارائه می دهد.

[ad_2]

read more