خرید کتاب تصویربرداری سلول: توموگرافی الکترونی و تکنیک های مرتبط

[ad_1]

این کتاب تکنیک های مهم تصویربرداری سلول را برجسته می کند و اصول و کاربردهای توموگرافی الکترونی و تکنیک های مرتبط را بررسی می کند. علاوه بر این ، این جنبه های عملی را بررسی می کند و تمرکز فناوری را گسترش می دهد و شامل تکنیک هایی است که فقط اکنون در دسترس هستند (به عنوان مثال ، تصویربرداری از بلوک چهره). قسمت اول این کتاب روش میکروسکوپ الکترونی سه بعدی است که در دسترس دانشمندان سراسر جهان است و به آنها امکان می دهد اندامک ها ، سلول ها و بافت ها را مشخص کنند. این مقاله بر روی فناوری های نوظهور مانند توموگرافی میکروسکوپ الکترونی عبوری (STEM) متمرکز است ، اگرچه در این کتاب برخی از فن آوری های اثبات شده مانند توموگرافی الکترونی نیز بحث شده است. به نوبه خود ، قسمت دوم به بازسازی مجموعه داده ها ، بهبود و تفسیر سیگنال ها اختصاص یافته است.

[ad_2]

read more