خرید کتاب تعامل ذینفعان: نمونه هایی از آزمایشات بالینی:

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد موضوعی را به نظریه ذینفعان پیشنهاد می کند که فراتر از تحلیل نظری است و کاربردی می شود. از آنجا که نظریه ذینفعان به جریان اصلی تفکر مدیریت در اخلاق تجاری و تعدادی از رشته های مدیریتی تبدیل شده است ، نیاز فزاینده ای برای یادگیری اصول و مشروبات مربوط به مشارکت ذینفعان از طریق مطالعات موردی وجود دارد. مطالعات موردی در این جلد تعدادی از جنبه های ایده تعامل ذینفعان را با استفاده از روش تحقیق بالینی بررسی می کند. این متن با ویرایش دانشگاهیان برجسته در اخلاق تجارت و نظریه ذینفعان ، یک بنیان نظری محکم را فراهم می کند ، که به سطح جدیدی از درک کاربردی سهامداران منجر می شود.

[ad_2]

read more