خرید کتاب تغییرات آب و هوا و قطب شمال کانادا:

[ad_1]

تغییرات اقلیمی و قطب شمال کانادا تأثیر تغییرات آب و هوا را بر فرهنگ ادبی کانادا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل شعارهای در حال تکامل پیرامون کشف کشتی های از دست رفته اکسپدیشن فرانکلین برای برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی انگیزه رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و برداشت ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در ادبیات کانادا از حاکمیت ملی به حاکمیت گردشی در خوانش دقیق و دقیق کتاب های بدون مرز کاتلین وینتر و حق سرد بودن شیلا وات کلوتی مشهود است.

[ad_2]

read more