خرید کتاب تغییر چشم انداز امنیتی در شرق آسیا: چالش ها ، بازیگران و حاکمیت

[ad_1]

موضوع این کتاب به یک سوال تجربی بسیار مرتبط مربوط می شود: امنیت در آسیای شرقی و پویایی ساختار یا معماری حاکم بر آن نه تنها دارای اهمیت منطقه ای بلکه جهانی است. پس از محوریت آمریكا در شرق آسیا و واکنش سایر بازیگران خارجی در برابر آن ، ساختار امنیتی در فرم ، اندازه و كاركرد تغییر كرده است. به منظور تجزیه و تحلیل و تبیین این تغییرات ، فرضیه های مبتنی بر نظریه های IR متوسط ​​(یعنی تعادل نرم و سخت) در موارد حاکمیت امنیتی دوجانبه و چند جانبه در شرق آسیا اعمال خواهد شد.

[ad_2]

read more