خرید کتاب تنوع توسعه: تولیدکنندگان خودروی چینی در متن اصلاح بازار و جهانی سازی

[ad_1]

این کتاب به بررسی چین ، بزرگترین بازار خودروی جهان از سال 2008 تاکنون می پردازد و تاریخچه توسعه شرکت های خودروسازی چینی ، تاریخ اقتصاد چین در عالم خرد است. با تمرکز بر بخش مهم سیستمی خودرو در چین ، این کتاب نشان می دهد که چگونه نهادهای محلی تغییرات ساختاری را در سطح ملی و جهانی محدود کرده و در نتیجه ، منجر به تنوع سازمانی قابل توجهی در عرصه تولید شده اند. این کتاب با مشاهده جذاب از خودروسازان چینی منتخب آغاز می شود. علیرغم زمینه کلی ، در جهات مختلف توسعه یابد. چه عواملی منجر به چنین تنوعی در انتخاب و موقعیت بندی شده است؟ هدف اصلی این کتاب تبیین تنوع اشکال سازمانی است که توسط خودروسازان چینی در انتقال خود به بازار و حل مشکلات مرتبط با جهانی سازی استفاده می شود.

[ad_2]

read more