خرید کتاب توابع تتا Ramanujan:

[ad_1]

رامانوجان عملکردهای تتا را به طور گسترده مطالعه کرد. این کتاب توسعه منظمی از یافته های Ramanujan را فراهم می کند و آنها را به نظریه عمومی گسترش می دهد. رویکرد نویسنده به این موضوع جامع است ، با کاوش دقیق توابع تتا و فرم های مدولار برای سطح تا 12 این کتاب را به عنوان یک مرجع مفید ، یک ابزار آموزشی و محرک برای تحقیقات بیشتر فراهم می کند. موضوعاتی که به ویژه در نیمه دوم کتاب مورد بحث قرار گرفته است ، موضوع تحقیقات اخیر بوده است. بسیاری از آنها ابتدا به صورت کتاب ظاهر می شوند. نتایج بیشتر در تمرینات متعدد در پایان هر فصل خلاصه می شود.

[ad_2]

read more