خرید کتاب توسعه مورد نیاز برای خدمات و رایانش ابری:

[ad_1]

این متن / مرجع معتبر وضعیت هنر در توسعه الزامات سیستم نرم افزاری برای محاسبات توزیع شده را توصیف می کند. تمرکز بر راه حل های یکپارچه ای است که مقیاس پذیری ، انعطاف پذیری ، انعطاف پذیری و نیازمندی های سرویس دهی محیط های توزیع شده را برطرف می کنند. مباحث و ویژگی ها: آخرین پیشرفت ها ، ابزارها ، فناوری ها و روند توسعه نیازهای نرم افزاری را مورد بحث قرار می دهد. مبانی نظری ، رویکردهای عملی و روشهای مربوطه را برای نیازهای خدمات در نظر می گیرد. سه م keyلفه اصلی فرآیند توسعه نیازها ، یعنی استخراج الزامات ، مشخصات الزامات و تأیید و ارزیابی الزامات را بررسی می کند. مشارکت دقیق کارشناسان بین المللی منتخب در این زمینه را ارائه می دهد. راهنمایی در مورد بهترین روشها را ارائه می دهد و جهت تحقیق بیشتر در این زمینه را راهنمایی می کند.

[ad_2]

read more