خرید کتاب توسعه گفتگوی بین فرهنگی در آموزش و پرورش:

[ad_1]

این مجموعه اصلاح شده خواستار ادامه گفتگوی بین فرهنگی در آموزش و پرورش است. گفتگو و آموزش دو مهمترین ابزاری است که می تواند به حل بزرگترین مشکلاتی که در سراسر جهان با آن روبرو هستیم ، از جمله تعصب ، ملی گرایی شوونیستی ، بنیادگرایی مذهبی و نژادپرستی کمک کند. نویسندگان این کتاب نیاز به گفتگوی پایدار در درون علوم اجتماعی و سیاسی گسترده تر و همچنین در سیاست های ملی و بین المللی را بررسی می کنند ، جایی که برای پیشرفت نیاز به صدای چند فرهنگی بیشتری است. این کتاب با استناد به شواهد و ادبیات موجود برای حمایت از این جنبش ، تأکید می کند که چند فرهنگی و آموزش چند فرهنگی مهم و قابل توجه است. این مطالعه مهم برای دانشجویان و دانش پژوهانی است که در آموزش و جامعه شناسی کار می کنند ، به ویژه کسانی که به عدالت اجتماعی و چند فرهنگی گرایش دارند.

[ad_2]

read more