خرید کتاب تولید و مدیریت بندر کانتینر:

[ad_1]

این کتاب با تجزیه و تحلیل کارایی عملیاتی بیش از 30 بندر کانتینری پیشرو در چین و کره با استفاده از سه نوع مدل DEA ، به حل مشکل ضرر و زیان و ناکارآمدی قابل توجه در ساخت بندر کمک می کند. علاوه بر این ، آنالیز هزینه و فایده را ارائه می دهد که به ویژه برای مدیران بندر یا سیاست گذاران درباره تصمیم گیری در مورد مقیاس تولید بسیار مفید است. نتایج به مدیران بندر و دانشمندان مربوطه بینشی در مورد تخصیص منابع و بهینه سازی عملکرد می دهد. این کتاب در سال 2015 توسط بنیاد ملی نشر علوم و فناوری چین پشتیبانی شد.

[ad_2]

read more