خرید کتاب تکنیک های پیشرفته فشرده سازی و علامت گذاری علامت برای سیگنال های گفتاری:

[ad_1]

این کتاب به معرفی روشهای حفاظت از حق چاپ و فشرده سازی گفتار می پردازد. روش اول حفاظت از حق چاپ از سیگنال گفتار با استفاده از علامت های آبی را معرفی می کند. مورد دوم فشرده سازی سیگنال گفتار را با استفاده از حسگر فشاری (CS) ارائه می دهد. هر دو روش آزمایش و تحلیل شده اند. در تکنیک تعیین علامت گفتاری از فناوری هایی مانند تبدیل رجلت محدود (FRT) ، تبدیل موجک گسسته (DWT) و تجزیه ارزش واحد (SVD) استفاده می شود. عملکرد روش ارزیابی شده و با روش های موجود در علامت گذاری هوایی مقایسه می شود. تکنیک فشرده سازی گفتار از روش استاندارد سنجش فشار (CS) برای فشرده سازی سیگنال گفتار استفاده می کند. کارایی روش پیشنهادی با استفاده از پایه های مختلف تبدیل مانند تبدیل فوریه گسسته (DFT) ، تبدیل کسینوس گسسته (DCT) ، تبدیل موجک گسسته (DWT) ، تجزیه ارزش منحصر به فرد (SVD) و تبدیل منحنی سریع گسسته (FDCuT) ارزیابی می شود.

[ad_2]

read more