خرید کتاب تکینگی فنی: مدیریت سفر

[ad_1]

این جلد شامل مجموعه ای از مقالات معتبر است که به بررسی موضوعات اصلی مطرح شده توسط تکینگی تکنولوژیکی ادعا شده می پردازد. در مقالات آگاهانه ، اما بدون اصطلاحات اصطلاحی که توسط محققان ، فیلسوفان و جامعه شناسان فعال نوشته شده است ، وی فراتر از مباحث فلسفی است و شرح مفصلی از خطراتی را که تکینگی برای جامعه بشری ایجاد می کند و ، شاید مفیدترین اقدامات احتمالی جامعه ، ارائه می دهد. فن آوران می تواند سفر به سمت تکینگی را به گونه ای مدیریت کند که تأثیر مثبت و نه منفی بر جامعه ایجاد کند. این بحث ها دیدگاه هایی را ارائه می دهد که شامل مسائل فنی ، سیاسی و تجاری است. هدف این است که وضوح و دقت بحث را به گونه ای بیان کنیم که هم خبرگان و هم خوانندگان علاقه مند را آگاه و تحریک کند.

[ad_2]

read more