خرید کتاب جامعه نوآور امروز: چشم اندازها ، کاربردها و مثالها

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی را در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در مناطق مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع مناطق نوآوری است. نوآوری تا چه اندازه و از چه لحاظ ویژگی جامعه امروز ماست؟ نوآوری دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیست. امروزه آنها را تقریباً در همه حوزه های جامعه می یابیم. بازیگران متنوع با روش های مختلف و به طور فزاینده ای بازتابی نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، شیوه ها و اشکال نهادی جدید مانند منبع باز ، سرمایه گذاری جمعی یا گروه های جامعه طیف را گسترش می دهد.

[ad_2]

read more