خرید کتاب جبر پردازش ها برای شبکه های پتری: ویژگی الفبایی سیستم های توزیع شده

[ad_1]

این کتاب به مشکل یافتن زبانهای مناسب می پردازد که بتواند نمایانگر کلاسهای خاصی از شبکه های پتری ، مطالعه شده ترین و مورد قبول ترین مدل سیستم های توزیع شده باشد. بنابراین ، سهم این کتاب ترتیب الفبایی برخی از کلاسهای سیستم های توزیع شده است. این کتاب همچنین در مورد لزوم تعمیم نظریه محاسبه تورینگ صحبت می کند که برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققانی که با معناشناسی موازی سیستم های ارتباطی توزیع شده سروکار دارند ، مهم است. نویسنده مقداری دانش قبلی در مورد زبانهای رسمی و علوم رایانه نظری را در نظر گرفته است.

[ad_2]

read more