خرید کتاب جنایت و مجازات و برنارد شاو:

[ad_1]

این کتاب کنش متقابل جرم ، مجازات و برنارد شاو در قرن نوزدهم و بیستم را تحلیل می کند. این جرایم توسط مجرمان حرفه ای ، مجرمان غیر روحانی ، بازرگانان ، م believeمنان ، پلیس ، مقامات دولتی و زندان ها مرتکب می شود. این احکام را که توسط قضات ، هیئت منصفه ، فرمانداران کلنی ، کمیسرها اعمال شده و توسط پلیس ، زندانبانان و پزشکان زندان اعمال شده است ، بررسی می کند. این دیدگاه شاو در مورد جنایت و مجازات در داستانهای دراماتیک و غیر دراماتیک و همچنین اقدامات او در زندگی واقعی را نشان می دهد. این کتاب او را در متن معاصران و دنیای او معرفی می کند ، خوانندگان را به در نظر گرفتن جرایم و مجازات در متن آنها ، تاریخچه و اهمیت ایده های او در نمایشنامه های خود و فراتر از آن ، و اهمیت ایده های او برای جنایات و مجازات در زندگی دعوت می کند. .

[ad_2]

read more