خرید کتاب جنبش غذا ، فرهنگ و دین: روایتی از خوک ها ، مسیحیان ، یهودیان و سیاست

[ad_1]

این کتاب به بررسی سیاست های فرهنگی و مذهبی جنبش غذای مدرن می پردازد ، از نمونه خوارزم های یهودی ، غیرت آنها برای خوک ها (که توسط قانون یهود ممنوع است) و گفتگوهای آنها در مورد اینکه چرا نسخه های غذایی سنتی نادیده گرفته می شوند ، شروع می شود. Jonathan Schorsch با تمرکز بر کار مایکل پولان ، جهان بینی مدرنیست ، ماتریالیسم و ​​خردگرایانه بسیاری از مواد غذایی را زیر سوال می برد و عدم توجه آنها به فرهنگ ، سنت و دین را مورد بحث قرار می دهد.

[ad_2]

read more