خرید کتاب جنسیت سیاست غیررسمی: روسیه ، ایسلند و سلطه مردان در قرن بیست و یکم

[ad_1]

این کتاب استدلال می کند که اصلی ترین مانع سیاسی در عقب نگه داشتن زنان در قرن بیست و یکم طعمه و جایگزینی یک امیدوارکننده ، در عین حال تضعیف کننده برابری جنسیتی است. این کتاب با مقایسه روسیه و ایسلند نشان می دهد که چگونه این شکل تجدید نظر شده در سلطه مردان ظاهر شده است ، چگونه فمینیسم را تحت کنترل دارد و چگونه فعالان مقاومت می کنند. این استدلال استدلال می کند که گرچه جنبش های فمینیستی رعایت قوانین رسمی تبعیض آمیز علیه زنان را برای اکثر کشورها دشوار کرده است ، آزادسازی اقتصادی موجب تقویت نخبگان مردسالار در نهادهای غیررسمی شده است. این نخبگان نقش برجسته ای به عنوان سیاستمدار و سازمان های غیر دولتی به زنان ارائه می دهند ، اما سپس توانایی آنها در نمایندگی زنان را محدود می کنند. تلاش فعالان برای شرم آور كردن كشورها به دلیل نادیده گرفتن مسائلی مانند خشونت علیه زنان منجر به ایجاد قوانینی جدید می شود ، اما كمبود بودجه کافی و اجرای قانون خشونت و نابرابری را تشدید می كند. تبیین این تناقض یک چالش بزرگ برای جامعه شناسان ، سیاستمداران و فعالان مربوط به برابری جنسیتی ، شمول اجتماعی زنان و حقوق بشر است.

[ad_2]

read more