خرید کتاب جنگ فرهنگی نیچه: وحدت تأملات بی انتها

[ad_1]

این کتاب نشان دهنده اولین تفسیر جامع تأملات نابهنگام نیچه است. این استدلال استدلال می کند که چهار مراقبه ای که به گفته نیچه “برای پیشرفت من بیشترین توجه را دارند” قسمتهای جداگانه ای نیستند ، بلکه یک روایت فلسفی واحد را تشکیل می دهند ، که نمایانگر اولین تلاش وی برای تشخیص و درمان بیماریهای معنوی است که علل آن را جستجو می کند. تا به امروز فرهنگ و علم. این کتاب با توجه به شرح نیچه در مورد چهار مقاله در کتاب زندگی نامه خود Ecce Homo به عنوان راهنمای تفسیری ، همچنین نشان می دهد که تأملات نابهنگام حاوی بیان اولیه مفاهیمی مانند آخرین انسان ، ابرمرد ، فیلسوف جدید ، ارزش آفرینی و تولید طبیعت است. م componentsلفه های فلسفه بعدی او

[ad_2]

read more