خرید کتاب حمله آب دریا به سفره های زیرزمینی آبرفتی دلتای ماهانادی:

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مشکل آب های زیرزمینی در مدیریت نمک ساحلی. این یک مرجع برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود شیوه های مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی موجود در دستگاه نمک ساحلی دلتای ماهانادی ، هند را پوشش می دهد. این کتاب با ارائه خلاصه های علمی و طبقه بندی سفره های زیرزمینی ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را نشان می دهد و همچنین ماهیت و میزان نفوذ آب دریا به سیستم های مختلف سفره های زیرزمینی را بررسی می کند.

[ad_2]

read more