خرید کتاب حکمرانی آموزش عالی در جهان عرب: بررسی مسائل بخش آموزش و واقعیت های اجتماعی

[ad_1]

این کتاب بینشی از پیچیدگی های حال حاضر آموزش عالی در جهان عرب را ارائه می دهد. در این مقاله بحث می شود که آیا اداره آموزش عالی بین المللی با توجه به تفاوت آنها در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، منافع ، مسائل و درگیری های متعدد ، از اهمیت ویژه ای در کشورهای عربی برخوردار است؟ بیش از هر زمان دیگری ، جامعه عرب برای مقابله با چالش ها و الزامات فعلی ، باید حاکمیت آموزش عالی را تقویت کند. حاکمیت آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش هایی از دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی با هدف ایجاد امید برای آینده بهتر با درک روشن تر از نحوه حرکت به جلو نوشته شده است.

[ad_2]

read more