خرید کتاب خاکهای صربستان:

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب ارائه توزیع و تنوع انواع اصلی خاک در صربستان است. این مقاله بر شرح مفصلی از خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و اشکال ژئومورفولوژیکی آنها و همچنین مشخصات زمین شناسی ماده منبع متمرکز است. از رویکرد تلفیقی برای مطالعه تأثیر متقابل آب و هوا ، پوشش گیاهی و زمین شناسی در تشکیل خاک استفاده می شود. توجه ویژه ای به تخریب خاک انسانی ناشی از فرسایش و آلودگی خاک در صربستان داده می شود. این کتاب شامل هماهنگی سیستم های ملی طبقه بندی خاک با سیستم های FAO ، WBR و ESD است.

[ad_2]

read more