خرید کتاب دادستان اروپا و اداره خوب در اتحادیه اروپا:

[ad_1]

این کتاب کار نماینده دادگستری اروپا و سهم وی در اطمینان از پاسخگویی نهادها ، ارگان ها ، دفاتر و آژانس های اتحادیه اروپا از طریق رسیدگی به شکایات مربوط به سو m رفتار ، تحقیقات خودآزمایی و سایر اقدامات را بررسی می کند. این مقاله وضعیت نهادی و قانون اساسی فعلی نماینده حقوق بشر و “روش” وی در رسیدگی به شکایات را بررسی می کند و عمق موضوعاتی را که در صلاحیت اوبامسن است آشکار می کند. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد اختصاص یافته است. قسمت آخر این کتاب منعکس کننده دستورالعمل و عملکرد فعلی نماینده حقوق بشر است و در مورد تعدادی از پیشنهادات ممکن برای بهبود بحث می کند. این کار بین رشته ای است و دانشمندان رشته های حقوق ، علوم سیاسی و اداره عمومی و همچنین سیاستمداران اتحادیه اروپا و کشور را به خود جذب خواهد کرد.

[ad_2]

read more