خرید کتاب دانشگاه های توسعه در سیستم های نوآوری فراگیر: گزینه های دموکراتیک سازی دانش در جنوب جهانی

[ad_1]

این کتاب روند فعلی تولید ، انتشار و استفاده از دانش را که به نابرابری اجتماعی ، به ویژه در جنوب جهانی کمک می کند ، تجزیه و تحلیل می کند. هدف از این متن ، کشف فرصتها برای دانشگاهها برای مشارکت فعال در دموکراتیزه سازی دانش است ، فرایندی که به وسیله آن افراد می توانند دانش و نتایج و مزایای تحقیق و توسعه را به راحتی کسب و استفاده کنند. ترکیبی از آموزش عالی ، تحقیق و استفاده از دانش کاری است که دانشگاه ها باید انجام دهند. وقتی آنها به طور موثر در غلبه بر نابرابری و توسعه نیافتگی کمک می کنند ، می توان آنها را دانشگاه های توسعه دانست. آنها نباید تنها با نخبگان ممتاز عمل كنند ، بلكه باید در چهارچوب “سیستم های نوآوری فراگیر” عمل كنند.

[ad_2]

read more