خرید کتاب درسهایی از چین برای هند: جلد اول: اقتصاد سیاسی توسعه

[ad_1]

این کتاب و جلد همراه آن درک بهتری از درسی است که سیاست گذاران هندی می توانند از تجربه اقتصادی چین طی 40 سال گذشته بگیرند. هدف این دو کتاب با هم ارزیابی ارزیابی اصلاحات تدریجی در چین و چگونگی تأثیر این اصلاحات بر اقتصاد چین از منظر کلاسیک و نه نئوکلاسیک با استفاده از مطالعات موردی است. در این جلد اول ، نویسنده خروج هند از سوسیالیسم و ​​برنامه ریزی مرکزی را کاملاً در تضاد با تجربه چینی می داند و به چگونگی مقایسه اختلافات نهادی بین کشورها می پردازد. همچنین یک منطق نظری برای مقایسه دو کشور بزرگ جهان بر اساس جمعیت ارائه می دهد که در جلد دوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more