خرید کتاب درگیر کردن سازندگان صلح محلی و بین المللی: شرکای صلح

[ad_1]

این جلد به درک بهتر چگونگی تأثیر متقابل بازیگران محلی و بین المللی صلح بر نتایج برنامه های آنها کمک می کند. بر اساس مطالعه موردی ایتوری در جمهوری دموکراتیک کنگو ، این متن به تحلیل رابطه بین ذهنی بین بازیگران صلح محلی و بین المللی در طولانی مدت و ارزیابی راه های غلبه بر موانع همکاری نزدیک بین آنها می پردازد. این کتاب با تمرکز بر ادراک ، تفاوت های مشخصی در تعریف جنگ ، صلح و صلح ارائه می دهد و درک کاملی از زمینه های درگیری را فراهم می کند. در اینجا هلمولر به ادبیات مربوط به اثربخشی صلح کمک می کند و پیشنهادات خاصی برای ترجمه این نتایج در عمل ارائه می دهد.

[ad_2]

read more