خرید کتاب دستور زبان کاما همانطور که در گفتار روایی او نشان داده شده است:

[ad_1]

زبان کامای چین پانزده تن دارد – بیش از هر زبان دیگر. با این حال ، مدتهاست که این حوزه از تحقیقات بخصوص از نظر تحلیل گفتمان مورد غفلت واقع شده است. این مطالعه با بررسی جنبه های مختلف گفتمان داستانی کاما و استفاده از یک رویکرد کاربردی برای شناسایی خصوصیات ساختاری آن ، کشف رابط بین دستور زبان و گفتمان را آغاز می کند. وی همچنین سازوکار تغییرات واجی و نحوی و همچنین انواع طبقه بندی کننده و ذرات جمله های محدود (SFP) را در گفتمان و تغییرات ترتیب واژه ها معرفی می کند. سرانجام ، در مورد تأثیر محیط اجتماعی در ساختار داستان نویسی بحث می کند و آخرین اطلاعات قومی و اجتماعی در مورد جامعه را ارائه می دهد.

[ad_2]

read more