خرید کتاب دستگاه های انرژی خورشیدی آینده:

[ad_1]

این کتاب الکترونیک و ظهور فوتونیک را بررسی می کند و می پرسد آینده این فناوری چه آینده ای دارد. این مقاله جدیدترین تحقیقات در مورد انواع سلولهای خورشیدی و دستگاه های فوتونیکی و همچنین رویکرد جدیدی را که ترکیبی از فوتونیک و الکترونیک است برجسته می کند. این کتاب علاوه بر توضیح ساده سیستم های موجود یا ارائه ترکیبی از وضعیت دانش فعلی ، دیدگاه های جدیدی را برای تحقیقات خود به خوانندگان ارائه می دهد. سرانجام ، با ایجاد رابطه بین الکترونیک و فوتونیک ، این کتاب روش های احتمالی استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی از طریق دستگاه های فوتونیکی آینده را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

read more