خرید کتاب دستگاه های مولکولی برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی:

[ad_1]

این کتاب دستگاه های مختلف مولکولی مورد استفاده برای تبدیل و ذخیره انرژی خورشیدی و همچنین روش های مهم برای توصیف چنین دستگاه هایی را نشان می دهد. این شامل پنج فصل است که سلولهای خورشیدی مولکولی معمولی مانند سلول های خورشیدی آلی ، سلول های خورشیدی حساس به رنگ و سلول های خورشیدی ترکیبی (سلول های خورشیدی پروسکیت و سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی) را توصیف می کند. همچنین شامل دو فصل است که استفاده از دستگاه های مولکولی را در زمینه های سوخت خورشیدی ، تقسیم آب و کاهش دی اکسید کربن نشان می دهد. دو فصل دیگر با مثالهای جالب از دستگاههای ذخیره انرژی خورشیدی مانند سلول خورشیدی جریان دار ، خازن خورشیدی و ذخیره انرژی خورشیدی وجود دارد. سه فصل روش های مهمی را برای توصیف ، بررسی و ارزیابی مکانیسم دستگاه های مولکولی ارائه می دهد. فصل آخر در مورد پایداری سلول های خورشیدی پروسکایت بحث می کند. این کتاب مربوط به طیف وسیعی از خوانندگان است و به ویژه برای دانشجویان ، محققان و صنعتگرانی که در حال کار بر روی دستگاه های مولکولی برای استفاده از انرژی خورشیدی هستند بسیار مفید است.

[ad_2]

read more