خرید کتاب دنیای دانشگاهی در دوران جنگ بزرگ:

[ad_1]

این کتاب راه های بسیج دانش علمی در طول جنگ جهانی اول و پیامدهای آن برای جهان دانشگاهی بهم پیوسته را که در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد ، بررسی می کند. با اتخاذ یک رویکرد بین المللی قوی ، نویسندگان این جلد تأثیر جنگ بر مردم ، م institutionsسسات و رشته ها را کاوش می کنند و به طور جمعی زندگی پس از مرگ قدرتمند درگیری را برای دانشگاهیان و دانشگاه ها در اروپا و آمریکای شمالی در دهه های پس از پایان آن نشان می دهند. جنگ بزرگ

[ad_2]

read more