خرید کتاب دیاسپورهای معاصر چین:

[ad_1]

این کتاب به مهاجرت بین المللی چینی ها بسیار قبل از پا گذاشتن استعمارگران اروپایی به قاره آسیا پرداخته است. مدتها پیش از آنکه استعمارگران اروپایی پا به قاره آسیا بگذارند ، چینی ها در جستجوی فرصت های اقتصادی و معیشت های جایگزین ، به صورت فصلی یا دائمی ، از دریا و خشکی به سایر مناطق آسیا و سایر نقاط جهان عبور می کردند. این جلد به دیاسپورای جدید چینی در سراسر جهان می پردازد و تصویری از جهان وطن و تغییر ماهیت پویایی جمعیت چین از دیدگاه مردم شناسان ، جامعه شناسان و محققان بین المللی ارائه می دهد.

[ad_2]

read more