خرید کتاب دیدگاه های گفتمانی در مورد سیاست های آموزشی و اجرای آن:

[ad_1]

این جلد اصلاح شده برخی از مشارکت های بالقوه رویکردهای تحلیلی گفتمانی در مطالعه سیاست آموزش و اجرای آن در زمینه های سیاست خاص را نشان می دهد. نویسندگان این مطالعه با بررسی سیاست های آموزشی با استفاده از سنت تحلیلی خرد و تحلیل تحلیلی کلان ، طیف وسیعی از دیدگاه ها را ارائه می دهند. با وجود نمونه هایی از تحقیقات متمرکز بر مراحل مختلف روند سیاسی ، از تنظیم دستور کار و سیاست گذاری تا اجرا و بازنمایی رسانه ها ، این حجم مورد توجه دانشگاهیان قرار خواهد گرفت که در تقاطع سیاست های آموزشی و تحلیل گفتمان تحقیق می کنند و همچنین دانش آموزان با موضوعات خاص علاقه مند به سیاست های آموزشی و روش های تحقیق کیفی.

[ad_2]

read more