خرید کتاب دیمرهای گیرنده های همراه پروتئین G:

[ad_1]

اعتقاد بر این است که گیرنده های همراه پروتئین G (GPCR) بزرگترین خانواده پروتئین غشایی هستند که در انتقال سیگنال و پاسخ های سلولی نقش دارند. آنها با بسیاری از گیرنده های دیگر تیره می شوند (یک جفت ماکرومولکول تشکیل می دهند). این کتاب مروری جامع بر روی دیمرهای GPCR ، با شروع از منظر تاریخی و شامل اطلاعات اساسی در مورد دیمرهای مختلف ، نحوه سنتز ، خصوصیات سیگنالینگ آنها و بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی متنوع که در آن دخیل هستند ، فراهم می کند. این کتاب علاوه بر ارائه اطلاعات در مورد فعالیت دیمرهای سالم GPCR ، شامل بخشی از آسیب شناسی و پتانسیل درمانی آنها نیز خواهد بود.

[ad_2]

read more