خرید کتاب راهنمای مدیریت فرصت: تکنیک های پشتیبانی برای مدیریت معماری سازمانی

[ad_1]

این کتاب به بررسی کارهایی که کسب و کارها می توانند انجام دهند و / یا مواردی که برای تسریع در تغییرات سازمانی نیاز دارند ، می باشد. بنابراین ، روشی مبتنی بر قابلیت برای کمک به شناسایی ، ساختاردهی و مدیریت قابلیت ها توسعه یافته است. این رویکرد در فرآیندی از چهار بلوک ساختمانی تعبیه شده است که رویه ها ، مفاهیم و ابزارهای پشتیبانی مرتبط با استفاده از تئوری و موارد استفاده عملی را ارائه می دهد. این راهنما یک روش انعطاف پذیر برای مخاطبان تازه کار و باتجربه فراهم می کند تا بتواند تأثیر اقتصادی EAM را برای شرکت های پشتیبانی کننده تراز تجاری از تجارت و فناوری اطلاعات بهینه کند.

[ad_2]

read more