خرید کتاب راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی: معرفی یک مدل امتیازدهی برای صنعت داروسازی

[ad_1]

Monika Futchik یک مدل امتیازدهی ارائه می دهد که ارزیابی جامعی از مزایا و معایب راه حل های ضبط بسته الکترونیکی در مقابل راه حل های سنتی بسته های کاغذی ارائه می دهد. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل امتیازدهی تازه توسعه یافته ، تلاش مدیریت تغییر و سرمایه گذاری مالی مورد نیاز برای استقرار سیستم را در نظر می گیرد. این مدل با اجرای راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی عملکرد کلی را اثبات می کند و به تصمیم گیرندگان کمک می کند تا موثرترین راه حل را پیدا کنند. توسعه و کارآیی این مدل بر اساس نظرسنجی های مختلف ، مصاحبه با کارشناسان ، تحقیقات دلفی و همچنین بر اساس مثال یک شرکت دارویی واقعی است. نتایج تحقیقات وی به راحتی در صنایع دیگر قابل استفاده است.

[ad_2]

read more