خرید کتاب راه حل های پیشرفته در تشخیص و مدیریت تحمل خطا:

[ad_1]

این کتاب آخرین پیشرفت های تئوری ، روش ها و عمل تشخیص عیب ، سیستم های تحمل خطا و امنیت سایبری را برجسته می کند. هنگام در نظر گرفتن تشخیص فرآیندها و سیستم های صنعتی ، نمی توان موارد مهم و مهم ایمنی را نادیده گرفت. در این زمینه ، تشخیص به عنوان اقدام اصلی برای بهبود یکپارچگی ایمنی کلی سیستم ، نقشی اساسی دارد. بدست آوردن پوشش تشخیصی مطلوب یا اطمینان از سطح مناسب مصونیت ناپذیری از یکپارچگی سیستم در حال حاضر بدون استفاده از روشهای تشخیص و بومی سازی عیبها عملاً تصور نمی شود. با توجه به گستردگی و عمق پوشش ، این کتاب مورد توجه محققانی خواهد بود که با کار توسعه سیستم های تشخیص فنی و پزشکی و همچنین محققان و دانشجویان جوان در زمینه کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم رایانه و هوش مصنوعی روبرو هستند.

[ad_2]

read more