خرید کتاب راه خود را برای انجام مطالعات تفسیر مبتنی بر پیکره:

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آخرین کارها در زمینه بررسی تفسیر مبتنی بر پیکره است که مطالعات بین المللی درباره خصوصیات گفتار تفسیر شده را بر اساس داده های تفسیر طبیعت گرایی برجسته می کند. تفسیر تحقیقات مدت ها است که به دلیل کمبود داده های طبیعت گرایانه که به محققان امکان می دهد تعمیمات معتبر تجربی را در مورد تفسیر ایجاد کنند ، مانع شده است. محققانی که کارهای خود را در اینجا ارائه می دهند ، در تدوین داده های تفسیری و استفاده از آن نقش های پیشگام داشته اند. این مجموعه بر روی هر دو جنبه مذكور تمرکز دارد ، از جمله مروری كامل در مورد شركتهای تفسیری ، یك سند جمعی در مورد راه پیشرفت برای جمع آوری پیكرها و چندین مطالعه درباره گفتار تفسیر شده در جفت های مختلف زبان و پارامترهای واسطه مترجم بر اساس شركت های موجود.

[ad_2]

read more