خرید کتاب رفتار سیاسی و شهروند عاطفی: مشارکت و واکنش در ترکیه

[ad_1]

این کتاب نقش احساساتی مانند خشم ، اضطراب و اشتیاق را در زمینه های مختلف رفتار سیاسی در ترکیه بررسی می کند. نویسنده بررسی می کند که چگونه احساسات بر ارزیابی خصوصیات رهبری ، سطح عدم تحمل ، احتمال پیروی و شرکت در سیاست ، تهدیدهای تروریستی و تصمیمات انتخاباتی ، از جمله انتخاب صدا تأثیر می گذارد. این مطالعه با استفاده از یک نظرسنجی نماینده ملی و داده های تجربی ، روابط علی را از بین عوامل اصلی توضیح دهنده نگرش و رفتار سیاسی رای دهندگان ترکیه تجزیه و تحلیل می کند. این کتاب مورد توجه ویژه دانشگاهیان ، دانشجویان دانشگاه ها و سیاستمداران خواهد بود که می خواهند در مورد تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر که همه بخشهای این جامعه را تحت تأثیر قرار داده است ، بیشتر در مورد سیاست معاصر ترکیه بیاموزند.

[ad_2]

read more