خرید کتاب رهایی ، دموکراسی و نقد معاصر قانون: نگاهی نو به هابرماس

[ad_1]

این کتاب با توجه به نقد معاصر قانون ، نظریه های یورگن هابرماس راجع به حقوق ، حقوق و دموکراسی متمرکز است. سنت اخیر ، که به هگل و مارکس برمی گردد ، محدودیت حقوق را به عنوان واژگان رهایی و قانون را زبان خودمختاری می دانست. از آنجا که هابرماس استدلال می کند که بازسازی خودمختاری خصوصی و عمومی او یک هدف آزادسازانه دارد ، نویسنده تصمیم گرفت در این زمینه در متن انتقاد معاصر از قانون بحث کند. به طور خاص ، این مطالعه هنگام بحث درباره اینکه قانون و حقوق چه اجازه ای می دهد ، نیاز به در نظر گرفتن دیالکتیک قانون است که در آن قانون هم شرط رهایی و سلطه است. دانشجویان و دانش پژوهان در زمینه های نظریه سیاسی ، حقوق و انتقادات حقوقی ، و همچنین جامعه شناسی و جامعه شناسی قانون مورد توجه قرار خواهند گرفت.

[ad_2]

read more