خرید کتاب رهبران سیاسی و تغییر دموکراسی محلی: شهردار اروپا

[ad_1]

این کتاب رهبری سیاسی محلی را بر اساس نظرسنجی از شهرداران شهرهایی که بیش از 10 هزار نفر در 29 کشور اروپایی در سال های 2014 تا 2016 انجام داده اند ، بررسی می کند. این کتاب این نتایج را با نتایج نظرسنجی مشابهی که در 10 کشور انجام شده مقایسه می کند. سالها پیش از این دیدگاه تطبیقی ​​، کتاب چگونگی شهردار شدن در اروپا امروز ، نگرش این سیاستمداران به اصلاحات اداری و ارضی ، ایده های آنها درباره دموکراسی ، اولویت های سیاسی آنها ، اینکه آیا سیاستگذاری احزاب در سطح شهرداری ایفا می کند را بررسی می کند. و نحوه تعامل شهرداران با سایر بازیگران در صحنه سیاسی محلی. این مطالعه خطاب به دانش آموزان ، معلمان و دست اندرکاران علاقه مند در سطوح مختلف به عملکرد و اصلاحات سطح شهرداری های محلی محلی است.

[ad_2]

read more