خرید کتاب رهبری محلی در یک دوره جهانی: تغییر سیاست و رفتار در شهرها

[ad_1]

این کتاب رهبری محلی و تغییرات سیاست را در نتیجه جهانی شدن بررسی می کند. نویسنده مشخص می کند که کدام رفتار به ارتباط اقتصاد محلی با اقتصاد جهانی کمک می کند و ساختارهای محلی این فعالیت را مجاز یا مانع می کند. این شاخص های مثبتی را از تحقیقات تجربی و سه مطالعه موردی محلی نشان می دهد که یک ساختار رهبری تحول آفرین و یک ساختار فعال قانونگذاری احتمالاً اقتصاد محلی را به فرصت های اقتصادی جهانی پیوند می دهد. علاوه بر این ، مطالعه اندازه گیری جدیدی از رفتار و ساختار برای استنباط پتانسیل مشارکت محلی در اقتصاد جهانی ارائه می دهد. این کتاب بر اساس چندین حوزه علمی ساخته شده است و مورد توجه محققان روابط بین الملل ، اقتصاد ، مدیریت دولتی ، مهاجرت و سیاست قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more