خرید کتاب رهبری و تجارت کوچک: قدرت داستان ها

[ad_1]

این کتاب پیشگامانه جنبه های نظری و عملی را با قدرت داستان سرایی ترکیب می کند تا درک جدیدی از رهبری را به عنوان یک مفهوم و آرمان در سازمان تجارت کوچک ارائه دهد. این ادعا که رهبری عملکرد اصلی بقا و رشد شرکت های کوچک است ، اهمیت پرداختن به این پدیده را در مشاغل کوچک تأکید می کند. با استفاده از داستان سرایی به عنوان یک جایگزین جدید برای رویکرد سنتی مطالعه موردی ، روایت رهبری متمرکز در زمان واقعی در کنار بحث دانشگاهی فعلی و جاری ثبت می شود. براساس الگوی رهبری هدفمند هاروارد ، نویسنده تعریف و بحث جدیدی از رهبری را ارائه می دهد كه تئوری را با تأثیر واقعی پیوند می دهد ، براساس تحقیقات انجام شده از مشاغل كوچك انگلستان. هدف کلی این کتاب بیدار کردن علاقه به رهبری کسب و کار کوچک و توسعه دانش جدید در مورد رهبری با یک هدف خاص است.

[ad_2]

read more