خرید کتاب رهبری و تعهد اصیل: چشم انداز بین المللی

[ad_1]

این کتاب دو زمینه از دست رفته تحقیقات رهبری واقعی را روشن می کند: یک دیدگاه بین المللی و یک دیدگاه پیرو. مفهوم “اصالت” از روزهای فلسفه یونان رواج داشت ، اما تنها در دهه 1990 بود که محققان رهبری شروع به مطالعه جدی موضوع رهبری اصیل کردند. این مجموعه جدید تحقیقات تجربی و مطالب نظری را گردآوری می کند تا دیدگاه پیروان درباره رهبری واقعی در سراسر جهان را فراهم کند. این کتاب با پوشش مباحثی مانند هویت یک رهبر ، جنسیت ، سرمایه روانشناختی ، رهبری متعهد و تعهد ، و رفتارهای غیراخلاقی ، حاوی پیشگفتاری از ویلیام ال گاردنر ، یکی از نخستین کاوشگران رهبری اصیل است.

[ad_2]

read more