خرید کتاب روابط تأمین کننده با مشاغل خانوادگی:

[ad_1]

کریستف رز دیدگاه گسترده تری در مورد مشاغل خانوادگی ارائه می دهد. برخلاف چندین مطالعه که به سادگی در مورد مشاغل خانوادگی و غیر خانوادگی بحث می کنند ، تحلیل او بر تأثیر خانواده استوار است ، بنابراین در عمل ناهمگنی غالب مشاغل خانوادگی در نظر گرفته می شود. نویسنده یک پایگاه داده تجربی برای حمایت از ادعاهای خود فراهم می کند و این اولین تلاش برای ایجاد مدل مفهومی FIBER از ثروت اجتماعی-عاطفی ارائه شده در ادبیات برای تجزیه و تحلیل تجربی است.

[ad_2]

read more