خرید کتاب روشنفکران آلمان شرقی و اتحاد آلمان: دیدگاه مردم نگاری

[ad_1]

این کتاب در مورد اتحاد مجدد آلمان و تأثیر منفی آن بر روشنفکران آلمان شرقی بحث می کند. این کتاب شرح مردم نگاری از چگونگی واکنش روشنفکران آلمان شرقی به انحطاط ملتشان ، “رویای” آنها برای یک جهان سوسیالیستی و اتحاد با آلمان غربی سرمایه دار است. بخش I مربوط به اتحاد ، 1990-91 است. بخش دوم مشاهدات را یک ربع قرن بعد ، یک چهارم افراد مورد بررسی در سالهای 1990-91 ارائه می دهد. قسمت سوم این مورد را از سه دیدگاه علوم اجتماعی بررسی می کند.

[ad_2]

read more