خرید کتاب رویکرد ترکیبی برای تشخیص خرابی نیروگاه:

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد ترکیبی برای عیب یابی و تشخیص را ارائه می دهد. این تجزیه و تحلیل دقیق مربوط به کاربرد عملی چارچوب تشخیص و تشخیص عیب را فراهم می کند و کشفیات اخیر را در شناسایی مدل های غیرخطی نیروگاه و تشخیص عیب برجسته می کند. کارایی روش های ارائه شده با استفاده از داده های به دست آمده از ایستگاه های تولید همزمان و خنک کننده (CCGT) مورد آزمایش قرار گرفت. مدلهای ارائه شده با استفاده از روشهای عصبی فازی (NF) توسعه داده شدند. این کتاب منبع ارزشمندی را هم برای محققان و هم برای مهندسان عملی ارائه می دهد.

[ad_2]

read more