خرید کتاب ریاضیات در آموزش اهمیت دارد: مقاله ای که از راجر ای هاو تجلیل می کند

[ad_1]

این کتاب با مشارکت راجر ای هاو در جامعه بین المللی ریاضیدانان و ریاضیدانان الهام گرفته شده است. دکتر هاو که به خاطر کمک های پژوهشی خود در زمینه های نظریه بازنمایی ، اشکال خود شکل ، تجزیه و تحلیل هارمونیک و نظریه ثابت شناخته می شود ، درک ما را از ریاضیات تدریس شده در مدرسه ابتدایی عمیق تر می کند و ریاضیدانان و معلمان ریاضیات را تشویق می کند که با هم همکاری کنند تا این بخش از جهان ریاضیات را به طور انتقادی بررسی کنند. و به روشی جدید این جلد به خلاصه و برجسته کردن سهم هاو در چندین زمینه موضوعی آموزش ریاضیات ، نشان دادن امکان و اهمیت درگیر شدن ریاضیدانان در تحقیقات تأثیرگذار در آموزش ریاضیات و نشان دادن اهمیت همکاری و تبادل بین رشته ای کمک خواهد کرد.

[ad_2]

read more