خرید کتاب رید و دانلود کتاب اندازه گیری و بهبود عملکرد در مناطق: تحولات جدید و برنامه های کاربردی برای تجزیه و تحلیل پوشش داده ها

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت قابل حل بودن قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more