خرید کتاب رید و دانلود کتاب مجموعه های مدل های عصبی فازی نوع 2 و بهینه سازی آنها با استفاده از الگوریتم های بیولوژیکی برای پیش بینی سری های زمانی:

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی می شود و در صورت قابل حل بودن قیمتی تعیین می شود. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more