خرید کتاب رید و دانلود کتاب یادگیری ماشین پیشرفته و داده کاوی برای تجزیه و تحلیل ناوگان بزرگ EV های ترکیبی بر اساس داده های طیف بار:

[ad_1]

درخواست شما ابتدا بررسی شده و در صورت حل و فصل مورد تشکر قرار می گیرد. ما پس از پرداخت ارسال خواهیم کرد

خطایی رخ داده است دوباره امتحان کنید

لطفا برای ثبت نام وارد شوید

[ad_2]

read more