خرید کتاب ریشه های مکمل رشد و توسعه: تحلیل مقایسه ای ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و شکست در رشد و توسعه اقتصادی به ترتیب در حاکمیت سیستمی و چندپارگی مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک طرفه مدل های بازار یا دولت. برای اثبات این استدلال ، آکان از نمونه هایی از ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه – کشورهای توسعه یافته ، تازه توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می کند. آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک فراهم می کند. اول ، نحوه کار و تکامل مدل G&D ؛ که در آن پویایی های اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی به هم گره خورده است. دوم ، مدل مبتنی بر بازار یا دولت موفق است و هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه کارایی ندارد.

[ad_2]

read more